Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VLADEKO spol. s r.o.

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1.3.2022

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jak jsou definováni níže, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provést dílo, poskytnout službu nebo prodat zboží (dále jen „Výrobek“) Zákazníkovi a závazek Zákazníka předat Dodavateli podklady nutné pro realizaci Výrobku a zaplatit Dodavateli za realizaci Výrobku sjednanou odměnu (dále jen „Smlouva“).

 

1.2.        Tyto VOP jsou platné od 1.3.2022. Dodavatel je oprávněn měnit či doplňovat obsah VOP. V případě takové změny či doplnění VOP se vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem řídí VOP ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy.

 

1.3.        Ustanovení VOP je nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před VOP.

 

1.4.        Veškeré smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

  1. Smluvní strany:

 

2.1.        Dodavatel:

společnost VLADEKO spol. s r.o., IČO: 25087088, se sídlem Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48535  (dále jen „Dodavatel“) je podnikatelem zabývajícím se výrobou a prodejem zejména zahradního a interiérového nábytku, zahradních domků, altánů a pergol.

 

2.2.        Zákazník:

Fyzická osoba naplňující znaky spotřebitele ve smyslu ust.§ 419 občanského zákoníku; fyzická osoba naplňující znaky podnikatele ve smyslu § 420 občanského zákoníku; právnická osoba, která uzavřela s Dodavatelem Smlouvu.

 

  1. Uzavření Smlouvy:

 

3.1.        Smlouva definovaná v čl. 1 odst. 1.1. těchto VOP je uzavírána elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách https://www.vladeko.cz, prostřednictvím e-mailu obchod@vladeko.cz, telefonicky na tel. čísle: 311678445-6 nebo osobně na prodejně dodavatele (dále jen „Prodejna“) na adrese: Karlštejnská 97 252 17
Tachlovice (dále jen „Objednávka“). Dodavatel na základě předchozí Objednávky Zákazníka zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu návrh na uzavření Smlouvy v podobě písemné nabídky nebo tuto písemnou nabídku předá Zákazníkovi v Prodejně Dodavatele (dále jen „Nabídka“).

 

3.2.        Nabídka Dodavatele obsahuje zejména:

(i)                  identifikační údaje Zákazníka;

(ii)                číselně označení zakázky;

(iii)               označení Výrobku, který má Dodavatel pro Zákazníka vytvořit příp. Zákazníkovi prodat;

(iv)               specifikace Výrobku jeho množstvím, technickými parametry (např. rozměry Výrobku, použitý materiál atp.);

(v)                způsob balení Výrobku;

(vi)               typ dopravy a místo dodání Výrobku;

(vii)             cena Výrobku a platební podmínky;

(viii)           termín dodání Výrobku;

(ix)               kontaktní osoby na straně Dodavatele i Zákazníka oprávněné uzavřít Smlouvu včetně uvedení e-mailových adres těchto kontaktních osob.

 

3.3.        Nabídku Zákazník potvrdí vyjádřením „Objednávám“, „Potvrzuji“, „Souhlasím“, popř. jiným slovním vyjádřením, z něhož vyplývá bezvýhradné přijetí Nabídky nebo Nabídku odmítne. Přijetí Nabídky, popř. odmítnutí Nabídky zašle Zákazník na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v Nabídce, popř. přijetí Nabídky nebo odmítnutí Nabídky sdělí Zákazník Dodavateli v prodejně Dodavatele. Přijetí Nabídky nabývá účinnosti a Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, tj. Zákazníkem akceptované Nabídky, na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Nabídce nebo okamžikem potvrzení akceptované Nabídky Zákazníkem v prodejně Dodavatele.

 

3.4.        Nabídku (návrh na uzavření Smlouvy) lze přijmout pouze bezvýhradným přijetím. Dodavatel a Zákazník tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučují přijetí Nabídky s výhradou/výhradami, dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami. Dodavatel však může případné dodatky, odchylky nebo jiné změny Nabídky provedené Zákazníkem výslovně písemně dodatečně přijmout.

 

  1. Obsah Smlouvy:

 

4.1.        Práva a povinnosti smluvních stran:

 

4.1.1         Zákazník je povinen předat Dodavateli podklady a informace pro zhotovení Výrobku v kvalitě, formátu, rozsahu a termínu požadovaném Dodavatelem tak, aby Dodavatel mohl splnit své závazky ze Smlouvy.

4.1.2         V případě, že Zákazník svou povinnost dle předchozího odst. 4.1.1 nesplní, je Dodavatel povinen upozornit na takovou skutečnost Zákazníka telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě se automaticky prodlužuje lhůta pro Dodání Výrobku sjednaná ve Smlouvě o dobu, po kterou nemohl Dodavatel realizovat Výrobek z důvodu prodlení Zákazníka s plněním povinnosti dle předchozího odst. 4.1.1.

 

4.2.        Termín plnění:

 

4.2.1         Termín pro dodání Výrobku je sjednán ve Smlouvě. Termín plnění je sjednán ve prospěch Dodavatele (§ 1962 odst. 2 občanského zákoníku), který může splnit svůj závazek i předčasně.

4.2.2         Termíny uvedené ve Smlouvě se automaticky prodlužují o dobu,

 

  • po kterou byl Zákazník v prodlení s úhradou zálohy, byla-li sjednána zálohová platba, popř. platby za dílčí plnění;

 

  • po kterou byl Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti (např. v důsledku další nedostatečné součinnosti pro realizaci Výrobku).

 

4.3.        Místo dodání Výrobku:

 

4.3.1         Místo dodání Výrobku je sjednáno ve Smlouvě. Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je místem dodání Výrobku (expedice, převzetí zboží) provozovna společnosti VLADEKO spol. s r.o. v Tachlovicích na adrese Karlštejnská 97.

4.3.2         Odesílá-li Dodavatel Výrobek prostřednictvím dopravce, je Výrobek předán Zákazníkovi, je-li Výrobek předán dopravci a současně Dodavatel umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (předáním dokladů, které se Výrobku týkají). V tomto případě je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi náklady na přepravu.

4.3.3         Je-li ve Smlouvě sjednán osobní odběr Výrobku, platí, že Výrobek je Zákazníkovi dodán okamžikem, kdy Dodavatel umožní Zákazníkovi nakládat s Výrobkem.

4.3.4         Převzetí výrobku stvrdí Zákazník v dodacím listě.

4.3.5         Při převzetí Výrobku je Zákazník povinen Výrobek prohlédnout a zkontrolovat a případné vady oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu.

4.3.6         Podpisem dodacího listu Zákazník potvrzuje, že zásilka (Výrobek) splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých např. při dopravě nebude brán zřetel. Dodavatel neodpovídá za vady Výrobku způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení Výrobku přechází na Zákazníka okamžikem předání Výrobku dopravci nebo Zákazníkovi.

 

4.4.        Balení Výrobku:

 

4.4.1         Není-li ve Smlouvě sjednám způsob balení Výrobku, je o způsobu balení Výrobku oprávněn rozhodnout Dodavatel.

 

4.5.        Odměna a platební podmínky:

 

4.5.1         Odměna za dodání Výrobku sjednaná ve Smlouvě. Ve Smlouvě jsou rovněž sjednány případné náklady na přepravné, poštovné, popř. další expediční náklady. Odměna uvedená ve Smlouvě obsahuje DPH.

4.5.2         Náklady dodatečně vzniklé na základě požadavků Zákazníka nad rámec Výrobku specifikovaného ve Smlouvě, dále pak náklady na úpravy dodaných podkladů, včetně prostojů technologických zařízení z nich plynoucích, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi účtovat dodatečně.

4.5.3         Odměna za dodání Výrobku je Dodavatelem Zákazníkovi účtována buď na základě faktury vystavené po předání Výrobku Zákazníkovi, přičemž lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebo je odměna hrazena na základě zálohové faktury před předáním Výrobku nebo je odměna hrazena tzv. na dobírku při dodání Výrobku. Odměna je Zákazníkem uhrazena v okamžiku jejího připsání na účet Dodavatele.

4.5.4         V případě prodlení Zákazníka s úhradou odměny za dodání Výrobku, vzniká Zákazníkovi povinnost zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5.5         V případě první objednávky Zákazníka, nebo v případě, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou předchozích faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi platbu předem nebo v hotovosti při odběru Výrobku.

 

  1. Odpovědnost za vady

 

5.1.        Dodavatel odpovídá za vady, které má Výrobek v době jeho převzetí Zákazníkem.

 

5.2.        Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Výrobek odpovídá Smlouvě, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména použití odlišného materiálu, jiné rozměry Výrobku, nefunkčnost Výrobku nebo jeho částí.

 

5.3.        Nároky z vad se řídí ustanoveními ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a ust. 2615 až 2618 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zcela brání užívání Výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení Smlouvy nepodstatným způsobem.

 

  1. Odstoupení od Smlouvy:

 

6.1.        Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

 

(i)                  Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost pro realizaci Výrobku ve smyslu čl. 4, odst. 4.1. bod. 4.1.1. těchto VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel pro tuto součinnost stanoví;

(ii)                Zákazník poruší povinnost uhradit Dodavateli řádně a včas sjednanou odměnu;

 

6.2.        Každá ze smluvních stran je oprávněna ze Smlouvy odstoupit je-li druhá smluvní strana v likvidaci nebo vůči jejímu majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

6.3.        Odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku (distančním způsobem) se spotřebitelem:

6.3.1              Zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách https://www.vladeko.cz, prostřednictvím e-mailu obchod@vladeko.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: 311678445-6 bez udání důvodu.

6.3.2              Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy Zákazník nebo Zákazníkem určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali Výrobek. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno na adresu Dodavatele: VLADEKO spol. s r.o., Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice nebo na e-mailovou adresu Dodavatele: obchod@vladeko.cz. Pro odstoupení od smlouvy může (ale nemusí) Zákazník využít i formulář dostupný na https://vladeko.cz.

6.3.3              Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačí, když Zákazník odešle sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

6.3.4              Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a písm. g) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy v případě Výrobku, který byl upraveno podle přání Zákazníka.

6.3.5              V případě odstoupení od Smlouvy je Dodavatel povinen vrátit Zákazníkovi všechny platby, které od Zákazníka v souvislosti s plněním Smlouvy obdržel, a to nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.

6.3.6              Zákazník je povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit Dodavateli dodaný Výrobek, a to nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.

6.3.7              Zákazník hradí náklady související s vrácením Výrobku Dodavateli.

6.3.8              V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy a vrácený Výrobek není kompletní nebo je prokazatelně použitý či poškozený, má Dodavatel vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody v částce odpovídající snížené hodnotě vraceného Výrobku, s čímž Zákazník tímto souhlasí. Dodavatel v takovém případě vrací Zákazníkovi takto zaplacenou cenu Výrobku sníženou o částku odpovídající škodě. V případech, kdy bude Výrobek dále neprodejný (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může nárok Dodavatele na náhradu škody činit částku odpovídající plné ceně Výrobku, což tímto Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím

6.3.9              Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Výrobek předá nebo prokáže, že Výrobek Dodavateli odeslal.

 

6.4.        Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.

 

 

 

  1. Nakládání s osobními údaji

 

7.1.        Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníka nebo osob zastupujících Zákazníka (např. člen statutárního orgánu, zaměstnanec uvedený jako kontaktní osoba v záležitostech Smlouvy), a to pouze za účelem komunikace se Zákazníkem. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), přičemž Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení) a adresné údaje (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu, bydliště, sídlo) v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy, dále záznamy komunikace vztahující se ke Smlouvě (žádosti, reklamace), a písemné materiály poskytnuté mu Zákazníkem. Nezbytným oprávněným zájmem Dodavatele na zpracování shora uvedených osobních údajů je nutnost komunikovat se Zákazníkem, plnit závazky ze Smlouvy a případně určení, výkon nebo obhajoba nároků. 

 

 

  1. Závěrečná ustanovení:

 

8.1.        Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na možnost vzniku Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka a Dodavatele, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem;

Najdete nás i na MALL.CZ